آزمایشگاه میکروبی
9/21/2021 11:59:55 PM | 737

میکروارگانیزم ها در تمام ابعاد زندگی بشر نقش دارند، از این رو ضرورت دارد تا جنبه های مختلف زیست شناسی میکروارگانیسم ها مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد. ضرورت آشنایی با تکنیک ها و مباحث آزمایشگاه میکروبیولوژی در این است که آشنایی اولیه و پایه با خصوصیات میکروارگانیسم ها و خصوصیات کشت و شناسایی آن ها را پیدا کرده و این آشنایی، به فهم و یادگیری بهتر کمک می کند. آزمایشگاه میکروبیولوژی به عنوان یکی از آزمایشگاه های مهم در زمینه های آموزشی دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و همچنین زمینه های تحقیقاتی فعال می باشد.

فعالیت های آزمایشگاه میکروبی به قرار زیر می باشد: 

1- جداسازی و تشخیص میکروبهای بیماریزا                                         2- انجام انواع تکنیکهای بیوشیمیایی جهت تشخیص سویه باکتری   

3- انجام انواع رنگ آمیزی های اختصاصی میکروبیولوژی                    4- کشت ،پاساژ و امکان نگهداری انواع سویه‌های میکروبی 

 5- کنترل میکروبیولوژی آنتی میکروبیال‌ها                                          6- تولید ترکیبات زیستی توسط میکروارگانیسم های مختلف