اساتید مشاور تحصیلی
9/26/2022 11:06:34 AM | 788

 • زیست فناوری
 • ورودی 97: دکتر مصطفی گواهی
 • ورودی 98: دکتر مجتبی رنجبر
 • ورودی 99: دکتر سمیه رهایی
 • ورودی 1400: دکتر مجتبی رنجبر

 

 • زیست شناسی سلولی و مولکولی
 • ورودی ۹۷: دکتر  سمیه رهایی
 • ورودی ۹۸: دکتر حسین عزیزی
 • ورودی ۹۹: دکتر مصطفی گواهی
 • ورودی ۱۴۰۰: دکتر حسین عزیزی

 

 • زیست شناسی جانوری
 • ورودی ۹۹: دکتر هاجر رجایی لیتکوهی
 • ورودی ۱۴۰۰: دکتر رشید علیجانی اردشیر