آزمایشگاه زیست فناوری دریا
9/21/2021 11:52:23 PM | 654

زیست فناوری دریا به شناسایی موجودات آبزی پرکاربرد، ارزیابی توانایی و پتانسیل آنها در فناوری، انتقال ژن های مفید و استخراج ترکیبات زیست فعال آنها پرداخته تا در بخش های مختلف جامعه مورد استفاده قرار گیرد. آزمایشگاه زیست فناوری دریا نه تنها به پیشبرد مسائل علمی-بنیادی دریا می پردازد بلکه میتواند زمینه ساز ارائه فناوری های نوین باشد. مهمترین زمینه هایی که در این آزمایشگاه به آن پرداخته می شود به شرح زیراست:

  • 1- ارزیابی موجودات آبزی با پتانسیل تولید ترکیبات زیست فعال
  • 2- ارزیابی درون-تنی آلاینده های محیط دریا
  • 3- کشت سلول های موجودات آبزی به منظور ارزیابی برون-تنی آلاینده ها و ترکیبات زیست فعال
  • 4- بررسی امکان پیوند سلول های بنیادی دریایی
  • 5- انتقال ژن های مفید و کاربردی موجودات دریا به باکتری به منظور کلونینگ ژن و تولید انبوه محصول
  • 6- ارزیابی درون کامپیوتری ترکیبات زیست فعال و آلاینده های دریایی