آزمایشگاه کشت بافت
9/12/2021 3:57:31 AM | 679

کشت بافت گیاهی یکی از جدید ترین روش های استفاده از فناوری ­های نوین است که از این طریق می توان نسبت به تکثیر طیف وسیعی از گیاهان اقدام نمود. از طرف دیگر کشت بافت گیاهی می تواند بستر مناسبی جهت حفظ و نگهداری گونه ها و ژنوتیپ های در حال انقراض باشد. از این روش برای گیاهانی که تکثیر آن ها از روش های مرسوم با مشکل مواجه می باشد استفاده می شود. تبدیل یک گیاه کامل از بافتی کوچک از جذابیت های این روش تکثیر است. بستر کشت در این روش محیطی سرشار از مواد غذایی است تا بتواند بافت مورد نظر را تا زمانی که بتواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد، تغذیه کند.